عاقبت به خیری
49 بازدید
تاریخ ارائه : 5/21/2013 7:38:00 AM
موضوع: علوم حدیث

امیر بیان علی (ع): «الا و إنّ من تورّط فى الامور من غیر نظر فى العواقب فقد تعرّض لمفدحات النّوائب»

آگاه باشید به راستى هر کس بدون عاقبت اندیشی به کاری مشغول شود، در واقع خود را در معرض مصیبتهاى گران و سنگین در آورده است.