نقش علما در برخورد با مسأله بابیت و بهائیت
44 بازدید
محل نشر: تاریخ در آینه پژوهش ، سال نهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391، 85 ـ 92
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در پیدایش فرقه ضاله بهائیت علل گوناگونی دخیل است، در این راستا می توان به بسترهای دینی همچون درک نادرست از آموزه مهدویت و انتظار منجی و ظهور فرقه شیخیه و بسترهای فرهنگی و اجتماعی نظیر فقر ، جهل، بی سوادی و خرافه پرستی، و دلائل سیاسی که می توان از سویی به ضعف حکومت و تسلط همه جانبه اجانب بر دربار و منابع ملی و از سوی دیگر به حمایت بیگانگان از هر حرکت ساختار شکن در راستای تضعیف اقتدار حکومت و علما اشاره کرد. اشتباه برخی از مورخین و دعاوی کذب برخی از پیروان فرقه ضاله بهائیت موجب شده است که برخی گمان کنند که علمایی همچون شیخ اعظم انصاری در برخورد با سران بابیت و بهائیت برخورد قاطع و درخوری نداشته اند، در این نوشتار به دنبال بررسی ادعاهای مطرح شده و سپس نقد و بررسی آنها با توجه به قرائن و شواهد موجود هستیم.