نقش فرقه های ضاله در پیدایش بهائیت
49 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بهائیت به عنوان یک فرقه نوظهور و ساخته دست بشر، خالی از تعالیم وحیانی بوده، از اینروی می توان آموزه های این فرقه را در مصادر دیگر اعم از وحیانی و غیروحیانی ریشه یابی کرده، مورد کنکاش و بررسی قرار داد. دراینکه بهائیت از مآخذ متنوعی بهره جسته و آن را به عنوان نوآوری خود عرضه کرده است هیچ شکی وجود ندارد، همچنان که مورخین و ردیه نویسان به این امر تصریح کرده و بیان کرده اند که ایشان مطالبی از ادیان توحیدی همچون اسلام و مسیحیت و یهود و همچنین فلسفه اسلامی و یونانی و متکلمین و سخنان التقاطی صوفیه و نقطویه و حروفیه و علوم غریبه و اسماعیلیه و اهل حق (علی اللهی) و ملک طاووسی (شیطان پرستها) و یزیدی و فلسفه چاروا که (فیلسوف هندی که موسس فلسفه مادی در هند بود) با هم آمیخته وگاه وارونه ارائه کرده اند. برای روشن شدن مدعی و اینکه بهائیت از هر یک از موارد مذکور به چه مقدار اقتباس کرده است، به بررسی نظرات چند تن از محققان و مستشرقانی که در این راستا صاحب اثر هستند می پردازیم.